ค่าธรรมเนียมในการจำนองบ้านและที่ดิน เรียกเก็บโดยกรมที่ดิน

0
589

ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง ที่ต้องจ่ายเวลาที่เรานำหลักทรัพย์ไปทำสัญญาจำนอง ซึ่งเรียกเก็บโดยกรมที่ดิน ได้แก่

  • ค่าธรรมเนียมคำขอ คิดแปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน คิด 1% ของวงเงินจำนอง แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ คิดตามวงเงินจำนอง โดยทุกๆ 2,000 บาทจะต้องเสียค่าอากรแสมป์ 1 บาท (เศษของ 2,000 ก็คิดเป็น 1 บาท) แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท

.

.

ตัวอย่าง  นำบ้านมาจดจำนองกับนายทุน บ้านมีราคาประเมิณที่ 1 ล้านบาท นำมาจดจำนองที่วงเงิน 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้กรมที่ดินคือ

  • ค่าธรรมเนียมคำขอ  = 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน  1% ของวงเงินจำนอง ในที่นี้คือ 1% ของ 1ล้านบาท = 10,000 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ คิดตามวงเงินจำนอง 1ล้านบาท หารด้วย 2,000 = 500 บาท

รวมแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมด 10,505 บาท